Ouderbijdrage

Ieder jaar vraagt de ouderraad u bij het begin van het schooljaar om de ouderbijdrage. Deze bijdrage is weliswaar vrijwillig maar erg belangrijk voor de school. De ouderraad betaalt er dingen van die de kinderen en de sfeer op school ten goede komen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het Sinterklaas en het Kerstfeest, de thema-activiteiten en initiatieven als het opzetten en verbeteren van de bibliotheek, de aula en speelmaterialen.

De algemene ouderbijdrage is vastgesteld op € 50,- en moet in september betaald worden.

Wij willen u vragen de ouderbijdrage van € 50,- per kind zo spoedig mogelijk te storten op rekeningnummer NL27 INGB 0007 9901 03 t.n.v Oudervereniging Catamaran Bentinckstraat, Amsterdam. Wilt u hierbij duidelijk de naam van uw kind(-eren) en de groep(-en) vermelden?

Deze ouderbijdrage is laag vergeleken met andere scholen, en wellicht wilt u een hoger bedrag bijdragen. Uiteraard is dit zeer welkom, al dan niet met een suggestie voor de besteding. U kunt er op vertrouwen dat de bijdrage ten goede komt aan zaken die belangrijk zijn voor uw kind(-eren) en de school, zoals culturele uitjes, thema-invulling en eerder genoemde zaken.

De ouderraad

De ouderraad wordt in principe gekozen door de ouders. Er zijn jaarlijks minstens 4 bijeenkomsten en ouders kunnen die bijwonen, nadat ze dit bij de voorzitter hebben gemeld. Bij de bijeenkomsten is de directie meestal aanwezig.

De ouderraad beheert de ouderbijdrage, waaruit bijzondere activiteiten worden betaald zoals het Paas-, Sinterklaas- en Kerstfeest en andere excursies die gedurende het schooljaar plaatsvinden. Daarnaast maakt u met uw bijdrage via de ouderraad de activiteiten rondom het kunst&cultuurthema mede mogelijk. De ouderraad houdt zich ook bezig met de organisatie van schoolfeesten en hulp van ouders aan de school. Voor sommige activiteiten worden commissies gevormd, zoals voor het klussen, het verbeteren van de aula en het versieren van de school. De ouderraad houdt contact met de klassenouders en de medezeggenschapsraad en helpt ze voor zover dit nodig is.

Heeft u bijzondere talenten, leuke ideeën, wilt u zich inzetten om van de schooltijd van uw kinderen iets bijzonders te maken: meld u aan bij de ouderraad! Deze kan dit oppikken en er handen en voeten aan geven. Ons e-mailadres is ouderraad.catamaran@amosonderwijs.nl.

Leden: Lizan Hegeman, Lisa McPerson (penningmeester), Emeline Welzijn, Lucien Stöpler en Roland van der Harst.

Oudervereniging Catamaran Bentinckstraat
KVK 57764972
Bank NL27 INGB 0007 9901 03

Medezeggenschapsraad

Onze school heeft een medezeggenschapsraad: de MR. De MR bestaat uit een ouder- en een personeelsgeleding. Er zijn jaarlijks 4 bijeenkomsten. Indien nodig wordt er tussentijds extra vergaderd. De MR denkt actief mee en heeft advies- of instemmingsrecht op plannen van de directie of het bestuur. Er worden in de MR allerlei zaken besproken die op school spelen. Hieruit kunnen vragen aan of suggesties voor het team voortkomen. De directeur is op verzoek bij de vergadering aanwezig maar is uitdrukkelijk geen lid van de MR. De MR doet jaarlijkse verslag. De MR bestaat verder uit drie leerkrachten. Een goed werkende MR kan belangrijke zaken voor de school regelen.

Leden
Namens het team: Germaine Klaasmaan, Joyce Kooge en Bram Oorthuizen
Namens de ouders: Niels van Manen, Jasper Vogel en Maaike Winkel